Topic 80X188XX from CPU FAQ base


Ïîæàëóéñòà, îáðàòèòå âíèìàíèå íà äàòó ïðåäñòàâëåííîãî çäåñü ñîîáùåíèÿ! Èíôîðìàöèÿ îá àäðåñàõ, òåëåôîíàõ, îðãàíèçàöèÿõ è ëþäÿõ íàâåðíÿêà óñòàðåëà è ïîòåðÿëà ïðàêòè÷åñêóþ öåííîñòü, îáðåòÿ, îäíàêî, öåííîñòü èñòîðè÷åñêóþ, çàðàäè êîòîðîé äî ñèõ ïîð è õðàíèòñÿ...


— RU.HACKER (2:5020/351.16) ——————————————————————————————————————— RU.HACKER — From : Oleg Nicolajchuk 2:469/48 27 Apr 95 11:38:00 Subj : 80188 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Òóò íàðîä íåäàâíî èíòåðåñîâàëñÿ, ÷òî åñòü òàêîå 80188, äëÿ ëþáîïûòñòâóþùèõ áðîñàþ ìàëåíüêóþ òàáëè÷êó, êîãäà-òî ýòèìè çâåðÿìè ïðèâåëîñü çàíèìàòüñÿ: INTEL 80188 FAMILY ڗ————————————————————————————————————————————————————————————————¿ ³NN ³ Õ À Ð À Ê Ò Å Ð È Ñ Ò È Ê À ³188³C188³C188³C188³C188³C188³L188³L188³ ³ ³ ³ ³ ³ XL ³ EA ³ EB ³ EC ³ EA ³ EB ³ ח—Å———————————————————————————————Å———Å————Å————Å————Å————Å————Å————Å————´ ³ 1.³Direct Addr. Capability ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³Memory to 1 Mb ³+ ³ + ³ + ³ + ³ + ³ + ³ + ³ + ³ ³ 2.³Direct Addr. Capability I/O ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³to 64 Kb ³+ ³ + ³ + ³ + ³ + ³ + ³ + ³ + ³ ³ 3.³Numerics Coproces.Capability ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³8087 Interface ³+ ³ + ³ + ³ + ³ + ³ + ³ + ³ + ³ ³ 4.³Completely Obj Code Compatible ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³with 8086/8088+New Instruction ³10 ³ 10 ³ 10 ³ 10 ³ 10 ³ 10 ³ 10 ³ 10 ³ ³ 5.³DRAM Refresh Control Unit ³+ ³ + ³ + ³ + ³ + ³ + ³ + ³ + ³ ³ 6.³Local Bus Controller ³- ³ + ³ + ³ + ³ + ³ + ³ + ³ + ³ ³ 7.³Program. Wait State Generator ³- ³ + ³ + ³ + ³ + ³ + ³ + ³ + ³ ח—Å———————————————————————————————Å———Å————Å————Å————Å————Å————Å————Å————´ ³ 8.³Clock Generator ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ 8 MHz ³+ ³ - ³ - ³ - ³ + ³ - ³ - ³ + ³ ³ ³ 10 MHz ³+ ³ + ³ + ³ - ³ - ³ - ³ - ³ - ³ ³ ³ 12.5 MHz ³- ³ + ³ + ³ + ³ + ³ + ³ + ³ + ³ ³ ³ 16 MHz ³- ³ - ³ + ³ + ³ + ³ + ³ + ³ + ³ ³ ³ 20 MHz ³- ³ - ³ + ³ + ³ - ³ - ³ + ³ - ³ ח—Å———————————————————————————————Å———Å————Å————Å————Å————Å————Å————Å————´ ³ 9.³ Power Save Mode ³- ³ + ³ + ³ + ³ + ³ + ³ + ³ + ³ ³10.³ Power IDLE Mode ³- ³ - ³ - ³ + ³ + ³ + ³ + ³ + ³ ³11.³ Watchdog Timer 32 Bit ³- ³ - ³ - ³ - ³ - ³ + ³ - ³ - ³ ³12.³ Power Management Unit ³- ³ - ³ - ³ - ³ - ³ + ³ - ³ - ³ ח—Å———————————————————————————————Å———Å————Å————Å————Å————Å————Å————Å————´ ³13.³ Independent DMA Channels ³2 ³ 2 ³ 2 ³ 2 ³ 2 ³ 4 ³ 2 ³ 2 ³ ³ ³ Compatible with 8237A ³- ³ - ³ - ³ - ³ - ³ - ³ - ³ - ³ ח—Å———————————————————————————————Å———Å————Å————Å————Å————Å————Å————Å————´ ³14.³ Independent Progamm. Timers ³3 ³ 3 ³ 3 ³ 3 ³ 3 ³ 3 ³ 3 ³ 3 ³ ³ ³ Programmable Bits ³16 ³ 16 ³ 16 ³ 16 ³ 16 ³ 16 ³ 16 ³ 16 ³ ³ ³ Compatible with 8254A ³- ³ - ³ - ³ - ³ - ³ - ³ - ³ - ³ ח—Å———————————————————————————————Å———Å————Å————Å————Å————Å————Å————Å————´ ³15.³ Programm.Interrupt Controller ³1 ³ 1 ³ 1 ³ 1 ³ 1 ³ 2 ³ 1 ³ 1 ³ ³ ³ Interrupt's inputs ³4 ³ 4 ³ 4 ³ 4 ³ 5 ³ ³ 4 ³ 5 ³ ³ ³ Compatible with 8259A ³- ³ - ³ - ³ - ³ - ³ + ³ - ³ - ³ ח—Å———————————————————————————————Å———Å————Å————Å————Å————Å————Å————Å————´ ³16.³ Independ.UART with integr. BRG³- ³ - ³ - ³ - ³ - ³ 2 ³ - ³ - ³ ח—Å———————————————————————————————Å———Å————Å————Å————Å————Å————Å————Å————´ ³17.³ Upper Memory Chip-Select ³1 ³ 1 ³ 1 ³ 1 ³ 1 ³ 1 ³ 1 ³ 1 ³ ³18.³ Lower Memory Chip-Select ³1 ³ 1 ³ 1 ³ 1 ³ 1 ³ 1 ³ 1 ³ 1 ³ ³19.³ Periph.Chip-Select/Output Port³5 ³ 5 ³ 5 ³ 5 ³ 8 ³ 8 ³ 5 ³ 8 ³ ³20.³ Periph.Chip-Select/Addr. A1,2³2 ³ 2 ³ 2 ³ 2 ³ 2 ³ 2 ³ 2 ³ 2 ³ ³21.³ Programm.Memory Chip-Select ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ Logic ( 8Kb to 512Kb) ³4 ³ 4 ³ 4 ³ 4 ³ 4 ³ 4 ³ 4 ³ 4 ³ ³22.³ Multiplexed I/O Bit Port ³- ³ - ³ - ³ - ³ 16 ³ 22 ³ - ³ 16 ³ ח—Å———————————————————————————————Å———Å————Å————Å————Å————Å————Å————Å————´ ³23.³ Package: ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ PLCC 68 ³+ ³ + ³ + ³ + ³ - ³ - ³ + ³ - ³ ³ ³ PGA 68 ³+ ³ + ³ + ³ - ³ - ³ - ³ - ³ - ³ ³ ³ JEDEC 68 ³+ ³ + ³ + ³ - ³ - ³ - ³ - ³ - ³ ³ ³ QFP 80 ³- ³ - ³ + ³ + ³ + ³ - ³ + ³ + ³ ³ ³ PLCC 84 ³- ³ - ³ - ³ - ³ + ³ - ³ - ³ + ³ ³ ³ QFP 100 ³- ³ - ³ - ³ - ³ - ³ + ³ - ³ - ³ ³ ³ PQFP 100 ³- ³ - ³ - ³ - ³ - ³ + ³ - ³ - ³ ח—Å———————————————————————————————Å———Å————Å————Å————Å————Å————Å————Å————´ ³24.³ Supply Current: ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ 0 MHz Vcc=5.25V mkA ³- ³ - ³ 100³ 100³ 100³ 100³ 100³ 100³ ³ ³ 8 MHz Vcc=5.5 V mA ³550³ 100³ 50 ³ - ³ - ³ - ³ 40 ³ 45 ³ ³ ³ 10 MHz Vcc=5.5 V mA ³- ³ 120³ 65 ³ 62 ³ 73 ³ - ³ - ³ - ³ ³ ³ 12.5 MHz Vcc=5.5 V mA ³- ³ 150³ 80 ³ 80 ³ 90 ³ 100³ - ³ - ³ ³ ³ 16 MHz Vcc=5.5 V mA ³- ³ - ³ 100³ 100³ - ³ 120³ - ³ - ³ ³ ³ 20 MHz Vcc=5.5 V mA ³- ³ - ³ - ³ - ³ - ³ - ³ - ³ - ³ ³ ³ 8 MHz Vcc=2.7 V mA ³550³ 100³ 50 ³ - ³ - ³ - ³ 20 ³ 22 ³ À———Á———————————————————————————————Á———Á————Á————Á————Á————Á————Á————Á————Ù --- * Origin: * GLORIA * 20:00-08:00 * (2:469/48)

Return to the main CPU FAQ page